Tree

ZARIADENIA


Zariadenie núdzového bývania :

Kapacita – 23 klientov

V zariadení núdzového bývania sa poskytuje sociálna služba osamelej tehotnej žene, rodičovi s deťmi, ktorí nemôžu z vážnych dôvodov užívať bývanie.

Rodičom s deťmi sa poskytuje ubytovanie na určitý čas, sociálne poradenstvo, pomoc pri uplatňovaní práv a právom chránených záujmov. Utvárajú sa podmienky na prípravu stravy, vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, pranie, žehlenie, záujmovú činnosť.Krízové stredisko :

Kapacita - 12 detských klientov

Krízové stredisko zabezpečuje vykonávanie opatrení, ak sa dieťa , rodina alebo plnoletá fyzická osoba nachádza v krízovej situácii. Poskytujeme odbornú pomoc pre deti, ktoré sa z rôznych dôvodov ocitli v núdzi, pričom zabezpečujeme ich dočasné ubytovanie v našom zariadení. Okrem bývania deťom zabezpečujeme stravovanie, pomoc pri zvládnutí krízy, ako aj špeciálne sociálne a psychologické poradenstvo. Zabezpečujeme účasť vo výchovno – vzdelávacom procese a voľnočasové, kultúrne, športové, rekreačné a relaxačné aktivity.